A to Zoom

Team alt

[wpspd-fullwidth]

Meet our team

[wpspd-row padding=”true”]
[wpspd-columns part=”4″]

Joel Galagher

Creative Director, CEO

[wpspd-social-buttons class=”text-center”]
[wpspd-social-button class=”wpspd-icon-twitter” title=”Twitter”]#[/wpspd-social-button]
[wpspd-social-button class=”wpspd-icon-facebook” title=”Facebook”]#[/wpspd-social-button]
[wpspd-social-button class=”wpspd-icon-linkedin” title=”LinkedIn”]#[/wpspd-social-button]
[wpspd-social-button class=”wpspd-icon-gplus” title=”Google+”]#[/wpspd-social-button]
[wpspd-social-button class=”wpspd-icon-skype” title=”Skype”]#[/wpspd-social-button]
[/wpspd-social-buttons]

[/wpspd-columns][wpspd-columns part=”4″]

Mary-Ann Belle

Digital Designer

[wpspd-social-buttons class=”text-center”]
[wpspd-social-button class=”wpspd-icon-instagram” title=”Instagram”]#[/wpspd-social-button]
[wpspd-social-button class=”wpspd-icon-behance” title=”Behance”]#[/wpspd-social-button]
[wpspd-social-button class=”wpspd-icon-dribbble” title=”Dribbble”]#[/wpspd-social-button]
[wpspd-social-button class=”wpspd-icon-flickr” title=”Flickr”]#[/wpspd-social-button]
[/wpspd-social-buttons]

[/wpspd-columns][wpspd-columns part=”4″]

Daniel Sunson

Junior Member

[wpspd-social-buttons class=”text-center”]
[wpspd-social-button class=”wpspd-icon-twitter” title=”Twitter”]#[/wpspd-social-button]
[wpspd-social-button class=”wpspd-icon-gplus” title=”Google+”]#[/wpspd-social-button]
[wpspd-social-button class=”wpspd-icon-pinterest” title=”Pinterest”]#[/wpspd-social-button]
[wpspd-social-button class=”wpspd-icon-dribbble” title=”Dribbble”]#[/wpspd-social-button]
[/wpspd-social-buttons]

[/wpspd-columns]
[/wpspd-row]

[wpspd-hr fullwidth=”false” style=”” type=”” class=”wpspd-bottom-40″][/wpspd-hr]
[wpspd-row padding=”true”]
[wpspd-columns part=”2″]

Press

[/wpspd-columns][wpspd-columns part=”4″]

Design Insight. February 2016. Ireland
Creative Vision. December 2015. UK
Banana Bay. December 2015. UK
Design and Culture. June 2015. Ireland

[/wpspd-columns][wpspd-columns part=”4″]

Frederik’s Brutt essay. June 2015. Ireland
Creative Vision. May 2015. UK
Hard Core Cyclops. April 2015. UK

[/wpspd-columns][wpspd-columns part=”2″][/wpspd-columns]
[/wpspd-row]

[/wpspd-fullwidth]